Slovenský názov:

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2002

Anotácia: Video poskytuje praktikom, poradcom a iným zainteresovaným stranám prístupy k riešeniu problému súvisiacemu so zhutňovaním osevnej pôdy. Hlavným zámerom je poskytnúť konkrétne odporúčania pre najlepšie praktické riadenie ochrany pôdy.    
Anotácia: The video provides practitioners, consultants and other concerned parties with problem – solving approaches regarding soil compaction on cropland. The principal aim to make concrete, practical recommendations for best practice management towards soil protection.    
Tématika: Signatúra: