Slovenský názov:

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1998

Anotácia: Dokumentárny film, ktorý časozbernou metódou približuje úsilie ľudí zalesniť spustnuté pôdy v lokalite Periská. Film je venovaný pamiatke scenáristu a režiséra Vojtecha Andreánskeho, ktorý túto tému v roku 1958 začal systematicky mapovať a až do svojej smrti sa s kamerou vracia do týchto lokalít. Projekt s odstupom času dokončili na základe poznámok, archívneho materiálu V. Andreánskeho jeho blízki spolupracovníci, pričom obohatili film o súčasný pohľad na Periská.    
Anotácia: A documentary film that by a time-collecting method gives a closer look at efforts of people to afforest barren soils in the locality of Periská. The film is devoted to the memory of the scriptwriter and editor Vojtech Andreánsky, who began in 1958 a systematic mapping of this theme, and until his death, he used to return to these places with his camera. The project had been finished, with a lapse of time, on the basis of his remarks and archive, by his co-workers, thereby enriching the film by a current view of Periská.     
Tématika: Signatúra: