Slovenský názov:

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia: Film rozpráva o 2 energetických rastlináých: vŕbe a ozdobnici. Predstavuje založenie plantáže s vŕbami a tiež kombajnový zber výhonkov malých a veľkých rastlín. Oboznamuje tiež so zberom ozdobnice využívajúc vysokotlakový baliaci lis. Časť filmu je venovaná používaniu biomasy pre energetické účely. Diskutuje o nasledujäcich témach: kombinované spaľovanie uhlia a štiepok z vŕby, závody na výroby peliet, teplárne s kotlami na spaľovanie výhonkov ozdobnice. Prináša tiež testy a merania parametrov biomasy, ktoré sa vykonávali v laboratóriách.     
Anotácia:     
Tématika: Signatúra: