Slovenský názov:

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2004

Anotácia: Úlohou pracovníkov štátnych lesov TANAPu a Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach je v súčasnosti očistiť genofond jeleňa karpatského od znakov, ktoré sa dostali do populácie na prelome 19. 20. storočia, introdukovaním sibírskych maralov a amerických wapiti. Len komplexná a cielená starostlivosť môže zabezpečiť dobrý kondičný a zdravotný stav, reprodukciu a vysoký prírastok zveri. Práve metódami takejto starostlivosti a selektívnym výberom jedincov pre ďalší chov sa zaoberá aj Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre. Film oboznamuje aj s vplyvom zveri na životné prostredie, napríklad na škody spôsobené ohryzom a spôsobmi prevencie.     
Anotácia: The role of workers of TANAP state forests and the University of Veterinarian Medicine in the town of Košice is currently to clear the gene fond of Carpathian deer from marks that came to the deer population on break of the 19th nad20th centuries, allowing Siberian marals and American wapitis. Only complex and aimed care may secure good condition and health, reproduction and high increase of animals. The Animal Production Research Institute in the town of Nitra deals with the methods of care and selection of animals for future breeding. The film informs also about influence of animals on environment, for instance damages caused by nibbling and prevention methods.     
Tématika: Signatúra: