Slovenský názov:

Chráňme našu pôdu

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2001

Anotácia:

Film hovorí mladým ľuďom o problémoch spojených s úlohou pôdy pre život rastlín, živočíchov a šudí. Ukazuje dlhotrvajúci proces tvorby pôdy jednoduchým a prístupným spôsobom. Obsahuje informácie o zložení pôdy a rôznych druhoch pôdy. Ukazuje chemické pokusy, ktoré ilustrujú ako vlastnosti pôdy, reakciu (kyslá, alkalická a neutrálna) a filtračné vlastnosti. Ďalšie pokusy ukazujú vplyv intenzity používania prostriedkov na ochranu rastlín a umelých hnojív ako aj kyslosť pôdy a kvalitu obilia. Film ukazuje hlavné zdroje znečistenia pôdy.     

Anotácia EN:

The film tells young people about problems connected with the role of soil in plants, animals and peoples lives. It shows the long-lasting process of soil formation in a simplified and accessible manner. The film contains information on soil composition and different types of soil. It shows chemical experiments that illustrate such properties of soil as reaction (acidic, alkaline and neutral) and filtration properties. Other experiments show influence of intensity of using plant protection agents and artificial fertilizers as well as soil salinity on crop quality. The film shows the main sources of soil contamination.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie