Slovenský názov:

Mestské poľnohospodárstvo

Anglický názov:

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2001

Anotácia:

Videofilm je osobitne zaujímavý pre divákov, ktorí vedia menej o predmetnej problematike a potrebujú k nej úvod. Táto časť videoprogramu ukazuje rôzne formy mestského poľnohospodárstva, s ktorým sa môžeme stretnúť, a typy ľudí, ktorí sa v tejto oblasti angažujú. Tiež ukazuje potenciálny príspevok mestského poľnohospodárstva k podpore mestskej potravinovej bezpečnosti, miestneho hospodárskeho rozvoja a zmenšenie biedy, k udržateľnému manažmentu mestského životného prostredia a objasňuje možné zdravotné riziká a ohrozenie životného prostredia, ktoré sa spájajú s poľnohospodárstvom v meste.    

Anotácia EN:

The video is interesting for audience less familiar with the subject matter and that requires an introduction to it. This part of the video shows the different forms of urban agriculture that can be encountered and the type of people involved in it. It also shows the potential contribution of urban agriculture to enhancing urban food security, local economic development and poverty alleviation, to sustainable urban environmental management, as well as illuminating the possible health and environmental risks associated with agriculture in the city.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie