Slovenský názov:

Biele Kordilliery, rieky z ľadu

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2003

Anotácia:

Už od nepamäti boli obyvatelia andských údolí a pobrežia Pacifiku v Peru závislí na zdrojoch vody, pochádzajúcich z ľadovcov v Kordillierach, ktoré kompenzovali nedostatok zrážok v období sucha. Dnes sa však objavuje zaujímavý paradox: klimatickým otepľovaním sa ľadovce – početné ale malé – rýchlo topia a to tempom, ktoré spôsobuje ich miznutie v relatívne krátkom čase. Toto roztápanie predstavuje skutočné nebezpečenstvo, lebo horské jazerá a plesá sa formujú a zväčšujú. V oblasti seizmickej aktivity, kde sú zosuny ľadu a hornín časté, môže pretrhnutie plies vyvolať tsunami – prívalovú vlnu s ničivými následkami pre andskú populáciu. Navyše súčasné roztápanie ľadu má neprirodzený efekt – vody sa zdá myť dostatok a ľudia neberú dostatočne vážne riziko, ktoré im hrozí. Vzrastajúce intenzívne pestovanie plodín pohlcuje príliš veľa vody.     

Anotácia EN:

From time immemorial, the inhabitants of Andean valleys and the cost of Pacific in Peru were dependent on water resources from ice of the Cordillera, which compensated the lack of precipitation during dry season. Nowadays, an interesting investigation appears: with the climatic warming, the glaciers, numerous but small, are melting very fast. In the rhythm so quick, that it causes their quasi- disappearance in relatively short period. This melting presents real danger, because lakes of high altitude and lochs are growing and moving. In the seismic activity area, where the slides of rocks and ice are frequent, breakage of lakes may induce tsunami – tidal wave with destructive ravages on Andean population. In addition, actual melting of ice has an unnatural effect – the water seems to be abundant so people do not pay adequate attention to seriousness of risk they menace. The intensive cultivation is growing, which requires lot of water.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie