Slovenský názov:

Obnova mokradí pod Pálavou

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1997

Anotácia:

V nive dolného toku Moravy a Dyje sa po stáročia spolupôsobenia vody a človeka vyvinulo jedinečné spoločenstvo lužných lesov. Technickými zásahmi v poslednom storočí však človek celý tento ekosystém vážne ohrozil. Preto v súčasnosti lesníci a ochrancovia prírody podnikajú spoločné kroky na jeho záchranu. Vo videofilme je zdokumentovaná prebiehajúca revitalizácia lužných lesov aj viditeľné výsledky prvých piatich rokov tejto činnosti. Oboznamuje tiež s vedeckým výskumom, zameraným na zmapovanie súčasného stavu a vyhodnotením zmien, ku ktorým dochádza.    

Anotácia EN:

The unique population of meadow woods developed in the flood plain of the lower part of the Morava and Dyje Rivers during hundreds of years of cooperation between water and man. However, a man seriously endangered the whole ecosystem by technical interventions in the last century. Therefore, nowadays foresters and nature protectionists take common steps intended for savage of these woods. The current revitalization of meadow woods and noticeable results of the first five years of this activity are documented in the video film. It also reports on the scientific research aimed at mapping of the present condition and the evaluation of changes.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie