Slovenský názov:

Obnoviteľné zdroje energie

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Vo využívaní energie mali tradíciu aj predkovia na českom území. Film navštevuje miesta a dokumentuje na mapách počty dávnych veterných mlynov, malých vodných elektrární, ktoré slúžili kedysi… Menej radostný je prehľad obnoviteľných zdrojov energie používaných dnes. Napriek tomu prejdeme postupne jednotlivé oblasti a stav v nich: malé vodné elektrárne a na menších tokoch, niekoľko českých veterných kolektorov i fotovoltových panelov a nakoniec spaľovanie „energie v zelených konzervách“ – biomasy. Budeme porovnávať podmienky, v ktorých tieto zdroje vznikajú a sú prevádzkované, so stavom v okolitých krajinách. Uvedieme hlavné príčiny doterajšieho málo úspešného zavádzania obnoviteľných zdrojov energie.     

Anotácia EN:

The ancestors living on our territory had also tradition in using renewable energy sources. The film visits places and on maps it documents numbers of windmills, small size water power plants that served in the past... The review of renewable energy sources used today is less enjoyable. In spite of that let´s go gradually across individual regions and situation in them: low capacity water power plants on smaller water flows, a few wind power plants, using of solar enrgy through collectors and photovoltaic panels, and finally the incineration of“the energy in green tins“ – the biomass. We compare conditions in which these sources arise and are operated with the situation in neighbouring countries. We point out to main causes of the current less successful introduction of renewable energy sources in our country.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie