Slovenský názov:

Afar – zásobáreň vody na Taiwane

Anglický názov:

Krajina:

Taiwan

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Voda má pre subtropický ostrov Taiwan rozhodujúci význam. Možno povedať, že do istej miery voda ovplyvňuje život každého Taiwanca. Na ostrove takmer denne prší a v lete sa ešte pridružujú tajfúny s prívalovými dažďami. Základnou potravinou na ostrove je ryža, ktorá rastie na vodných poliach a počas celého svojho rastu musí byť bohato zásobovaná vodou. Keďže ostrov rozdeľuje vysoké pohorie, dážď padá na náveterné svahy a údolia na druhej strane pohoria majú vody nedostatok. Preto je nevyhnutné budovať vodné rezervoáre, vďaka ktorým sa voda rozdeľuje do viacerých regiónov. Stavby vodných diel majú na ostrove tradíciu a v priebehu niekoľkých storočí preukázali múdrosť prepojenia čínskej tradície a modernej technológie.    

Anotácia EN:

Water has a decisive significance for the subtropical island of Taiwan. It may be said that up to a certain degree the water is influencing every Taiwan inhabitant´s life. It is raining almost daily on the island and in the summer the rain is often accompanied by typhoons with rainy rashes. The basic island food product is rice that is grown on water fields and must be richly watered during the entire growth period. As the island is divided by a high mountain range, the water from clouds falls down to windward slopes and valleys on the other side of the mountain range have a lack of water. Therefore it is necessary to build up water reservoirs thanks to which the water is divided to several regions. The water works construction has a tradition ion the island and during several centuries they proved the clever links between the Chinese tradition and modern technology.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie