Slovenský názov:

Tajomstvo nezavlažovaných stromov

Anglický názov:

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Blízky východ je polosuchý a je tu nedostatok zavlažovacej vody. Videofilm vyrobený v rámci nemecko-izraelsko-palestínskeho výskumno-vývojového projektu, ukazuje, při tradiční roľníci využívajú jednak svoju prax a i moderné poradenstvo pre verejnosť. Neskôr je odhalené „tajomstvo stromov zásobovaných dažďovou vodou“: prísna konzervácia vody dostupnej stromom. Hlavným činiteľom je tu tradičný palestínsky roľník, ktorý spolupracuje s popularizátorom. Kultúrne prostredie je vyjadrené prostredníctvom zmienok o starodávnom pestovaní ovocia a tradičných prísloví, ktoré sú vyrozprávané pod strechou hrozna.    

Anotácia EN:

The Near East is semi-arid and short of irrigation water. The video, produced in the frame of a German-Israeli-Palestinian R&D project, shows how traditional farmers use both their experience and up-to-date extension advice. Then „the secret of rain fed trees“ is revealed: strict conservation of the water available to the trees. The „principal actor“ is a traditional Palestinian farmer who co-operates reflected by references to ancient fruit growing in the region and to traditional proverbs retold under by grape covered roof.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie