Slovenský názov:

Technologické normy v chove hovädzieho dobytka

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

mini DV

Minutáž:

Rok:

2003

Anotácia:

Film sa zaoberá pripravenosťou poľských farmárov vstupujúcich na spoločný trh EÚ s konkurenciou a spĺňajúcich požiadavky vyplývajúce z európskych nariadení. Výrobcovia na európskom spoločnom trhu sú povinní sa starať o bezpečnosť spotrebiteľov, ochranu prírodného prostredia a dobro zvierat. Rovnaké nariadenia sú povinné pre poľských poľnohospodárskych výrobcov. Vo filme sú prezentované štyri typy kravínov pre rôzne druhy dojníc (na poľských farmách). Spĺňajú európske technologické normy a môžu byť vzorom hodným nasledovania.     

Anotácia EN:

The film treats of readiness of Polish farms for coming up with common market competition and fulfilling the requirements resulting from European regulations. The producers of European Common Market are obliged to worry about consumer safety, natural environment protection and animal welfare. The same regulations are also obligatory to Polish agricultural producers. In the film four designs of cow house for different kind of milk cows (in Polish farms) have been presented and discussed. They meet the European technological and discussed. They meet the European technological standards and may be the pattern worthy of following up.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie