Slovenský názov:

Vypestujte si energiu

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

V období, keď je české poľnohospodárstvo v kríze, mnohí poľnohospodári hľadajú nové zameranie pre svoje hospodárstvo, sa ponúka zaujímavé, perspektívne východisko – cielené pestovanie energetických rastlín. Využije sa tak pôda, ktorá sa po znížení rastlinnej výroby stala prebytočnou a na mnohých miestach ležala ladom, zarastaná burinou, čím vznikajú tak zdivočené oblasti, neobrábaná zem. V súčasnosti je v Českej republike až jeden milión hektárov nevyužitej pôdy. Na príkladoch zo zahraničia film oboznamuje s hlavnými druhmi cielene pestovaných energetických rastlín. Sú to nielen byliny, ale aj rýchlo, ale aj rýchlo rastúce dreviny. Obrovské plochy výsypiek po rekultiváciách našich povrchových veľkobaní sa môžu premeniť na plantáže, na ktorých počas dvoch až štyroch rokov vyrastú topole, vŕby alebo agáty na spaľovanie v miestnych kotolniach.    

Anotácia EN:

In the time in which the Czech agriculture suffers from the crisis, many farmers look for a new orientation for their farming. Here, a very interesting and perspective way is offered – a targeted cultivation of energetic plants. The soil, that became excessive after the plant production decreased and on many places lies fallow and grown by weed, can be used and no wild areas and uncultivated lard will arise. At the moment there is almost one million hectares of unused soil in the Czech Republic. On examples from abroad and CzR, the film shows main kinds of energetic plants target cultivated. These are not only plants but also quickly growing species of trees. Large areas of mine debris after our surface mines were re cultivated may be charged to plantations on which poplars, willows or acacia will grow in two or four years to be combusted in local boiler plants.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie