Slovenský názov:

Diera v oblohe

Anglický názov:

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Film z cyklu Neskoré ponaučenie z včasných varovaní. Snaha o získanie nových chemických zlúčenín sa vždy javila ako fascinujúca výprava a chemický vynález predstavoval niekoľko významných technologických krokov vpred – aj keď nie bez nepredvídateľných a hrozných následkov. Už v roku 1974 dvaja americkí vedci publikovali teóriu, ktorá tvrdila, že očividne škodlivé plyny, používané v chladničkách a sprejoch, ničia ochrannú a krehkú ozónovú vrstvu v atmosfére. Ak by sa táto teória ukázala ako pravdivá, neznamenalo by to iba podstatné zvýšenie počtu tých, ktorí ochorejú na rakovinu kože, ale má tiež nezmerateľné dôsledky pre výrobu potravín. Takže počas niekoľkých rokov sa vedci na celom svete snažili o získanie dôkazu o platnosti tejto teórie – ale bez úspechu. Predsa však, ak by sa preukázala táto teória, ľudstvo by bolo postavené ešte pred ďalšieu fatálnu dilemu. Ako by sme mali reagovať na také upozornenie, ktoré bolo doposiaľ hlavne teoretické?    

Anotácia EN:

The pursuit of new chemical compounds has always proved to be a fascinating journey and chemical invention has created several major technological steps forward – though not, however, without unpredictable and dire consequences. Back in 1974, two American scientists published a theory, which claimed that the apparently harmless gasses used in refrigerators, and spray cans were destroying the protective and delicate ozone layer in the atmosphere. Should the theory prove to be true, it would not only mean a substantial increase in the numbers of those contracting skin cancer, but also have completely immeasurable consequences for food production. So for several years, scientists worldwide were searching for proof of the validity of this theory – but without success. Nevertheless, should the theory be proven, mankind would face yet another fatal dilemma. And how should we react in the face of warning, which up until then have mainly been theoretical?    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie