Slovenský názov:

Ochrana pred psiarkou poľnou

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVcam

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Psiarka poľná je silná konkurenčná burina, ktorá nadobúda postupne na význame, a môže spôsobovať značné straty na výnosoch. Popri pestovateľsko -technických opatreniach (hĺbkové obrábanie pôdy, zabránenie pšeničným monokultúram, a jariny) je najdôležitejšou súčasťou rezistenčnej stratégie striedavé nasadenie herbicídov a rôznych účinných mechanizmov.    

Anotácia EN:

Black grass is a strong competitive weed with more and more significance that can cause large loss in yields. Along with growing – technological measures (deep soil working, prevention to wheat monocultures and spring plants) the most important part of resistance strategy is alternate use of herbicides and various active monocultures.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie