Slovenský názov:

To nie je žiadna veda–O povodniach

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

Francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Vo Francúzsku sú asi dva milióny ľudí vystavených riziku záplav. Žiaden div, keď vieme, že krajina je popretkávaná vodnými tokmi o dĺžke 28 000 km... Záplavy sú rôzneho druhu. Fred a Jamy nám predstavujú rôzne mechanizmy týchto klimatických javov a vysvetľujú, prečo sa tisícky ľudí pravidelne ocitá „nohami vo vode“.    

Anotácia EN:

In France two million of people are exposed to flood risks. No wonder we know that the country is intertwined by rivers of 28 000 km. Floods are various. Fred and Jamy present various mechanisms of these climatic events and explain why thousands of people are regularly with „feet in water“.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie