Slovenský názov:

Dar pre Efraina

Anglický názov:

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia:

Zo svahov Ánd v Bolívii po Vražedné polia v Kamboži a malé farmy v Apalačských vrchov, nachádzajú strádajúce rodiny novú nádej – a to v podobe zvierat. Dobytok ako kozy, kravy, vodné byvoly a lamy hrajú podstatnú úlohu pri plnení potrieb ľudí na celom svete. Poskytujú obživu a veľmi potrebný príjem. Film ukazuje najlepším možným spôsobom dosiahnutý pokrok: rodiny a spoločenstvá pracujú v partnerstve, aby pomohli deťom zdravo a plnohodnotne žiť, podporili rodiny a starali sa pôdu.     

Anotácia EN:

In the area from the slopes of the Andes in Bolivia up to the death fields in Cambodia and small farms in the Appalachians mountains, the poor families find new hope – the animals. Cattle – such as goats, cows, water buffalos and llamas – play a significant role in fulfilling the needs of people all over the world. They provide food and the needed income. The film shows in the best way the reached progress: families and communities work in partner-ship to help the children to live fully and healthy, to support families and care for land.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie