Slovenský názov:

Ako zakúriť biomasou

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

V širokom prehľade českých, ale predovšetkým zahraničných príkladov, film približuje rôzne typy kotlov a ďalšieho technického zariadenia, ktoré sa vyrábajú inde, ale aj v ČR na spaľovanie biomasy - slamy, drevených štiepkov alebo brikiet. Film oboznamuje aj s technikou výroby bioplynu z odpadových poľnohospodárskych hmôt, ktorý potom slúžia v kogeneračných jednotkách na súbežnú výrobu tepla aj elektriny.Vo výskume aj v praxi dokumentuje procesy splyňovania biomasy    

Anotácia EN:

By providing a wide review of Czech but first of all foreign examples, the film shows various types of boilers and other technological equipment produced anywhere but also in CzR for the biomass combustion – straw, wood wastes and briquettes. The film also shows the technology for the biogas production from the waste agricultural mass processed in cogeneration units for a parallel heat and energy production. In the research and also practice the biomass gasification processes are documented for energy needs.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie