Slovenský názov:

Perspektíva – Úroda, ktorá nie je potravou

Anglický názov:

Krajina:

Anglicko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

Rok:

1996

Anotácia:

Vysoká produktivita poľnohospodárskej výroby spôsobila problémy. Počas osemdesiatych rokov obrovské prebytky potravín šokovali svet. Bola vyvinutá nová stratégia „odlož pôdu bokom“. Má zabrániť tomu, aby sa tento jav v Európe nezopakoval. Farmárom sa zaplatilo za to, aby aspoň 15 % obrábanej zeme vyčlenili z výroby potravín, ale aby túto časť udržiavali v dobrých podmienkach. Napríklad aj zatrávnením na golfové ihriská, na pestovanie topoľov, vŕb, repky olejnatej alebo ľanu.    

Anotácia EN:

A great productivity of agricultural production has arisen problems. During the 1980´s enormous surpluses of food shocked the world. A new policy was developed. This policy is called „set-aside“. Such policy should prevent it happening again in Europe. Farmers were paid to remove at least 15 percent of land from food production whilst keeping it in good condition. For instance, grassing it for golf, growing willow or poplar, rape or linseed.     

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information