Partners

Organizators:

 logo mprv en  nppc logo en
 
With support:
 
 logo nsk  mesto nitra
 

In cooperation:

 

logo spu nitra

 

 

logo ukf nitra

 

 tu

 

uvlf

 

 

 

uk-100-rokov SK logo

 

lesy sr

 

logo brezno

 

 

 

mlyny c

 

 

 

 

fao

 

 

 

logo cvtisr

 

 

 

logo ncpvt

 

 

 

 

Media partners:

 logo rtvs  slovensky chov  guark
agrobiznis logo agromagazin

vnd logo green

 kosice dnes    

 

 

SPONSORS

sponzori 2019 do katalogu