História festivalu

Myšlienka organizovať medzinárodný filmový festival venovaný agropotravinárskej problematike, vznikla už v roku 1981. Na pardubický festival Technofilm a ostravský Ekofilm sa totiž prihlasovalo stále viac diel z oblasti poľnohospodárstva, výživy obyvateľstva i potravinárstva, a tak organizátori uvedených festivalov v Krátkom filme Praha navrhli organizovať samostatný festival pod názvom Agrofilm. Ako miesto organizovania bola vybraná Nitra, v ktorej sa vytváralo centrum poľnohospodárskej vedy, odbornej výchovy a výstavníctva. Jediné, priestorovo a technicky, vhodné zariadenie, považované len za dočasné, sa našlo vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby. Ústav vytvoril podmienky a vyvinul také aktivity pre úspešné konanie Agrofilmu, že sa stal jeho trvalým organizátorom.

Cieľom a poslaním tohto odborného festivalu je informovať, podnecovať a šíriť poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, lesníctva, vodného hospodárstva, ekológie, problematiky vidieka a života jeho obyvateľstva, ochrany a revitalizácie prírodných zdrojov zabezpečujúcich potravinovú dostatočnosť a bezpečnosť i zdravé životné prostredie, kultúrnu krajinu a zvyšovanie kvality života ľudí.  Agrofilm sa postupne vypracoval na vo svete ojedinelé podujatie v danom tematickom zameraní.

Súčasťou festivalu sa stali sprievodné podujatia - odborné diskusné fóra, prednášky s ukážkami výroby produktov a ich ochutnávkami, predajné farmárske trhy s ponukou jedninečných lokálnych produktov, ako aj výstavy tvorby popredných umelcov Slovenska, prezentujúce našu kultúru pred širokou, aj zahraničnou, verejnosťou zúčastňujúcou sa na Agrofilme pod názvom Stretnutie vedy a umenia.

Výskumný ústav živočíšnej výroby dnes ako súčasť Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra organizuje festival už viac ako 3. desaťročia. Garantom festivalu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Pravidelnými partnermi festivalu okrem mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja sa stala i Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). S festivalom dlhodobo spolupracoval EMERING FILM PRAHA.

Za uplynulé obdobie bolo na festivale prezentovaných viac ako 4000 filmov, filmotéka víťazných filmov, ktoré tvorcovia poskytli organizátorom predstavuje dnes predstavuje tisícku filmov.

Postupom času sa mení tematická štruktúra festivalu. Okrem stále frekventovanej problematiky podvýživy, hladu a potravinovej dostatočnosti pre všetky oblasti a vrstvy obyvateľstva, zvýrazňuje sa význam bezpečnosti a kvality potravín, neprodukčné funkcie pôdohospodárstva, ako je tvorba a ochrana prírodného a životného prostredia, udržanie osídlenosti vidieka, kvalita života jeho obyvateľov, krajinotvorné aspekty, znižovanie spotreby neobnoviteľných energetických zdrojov vo výrobných procesoch, využitie biomasy (biohospodárstvo).

Doplnkové informácie