História festivalu

Kapitoly z histórie festivalu

Myšlienka, organizovať medzinárodný filmový festival venovaný agropotravinárskej problematike, vznikla už v roku 1981. Na pardubický festival Technofilm a ostravský Ekofilm sa totiž prihlasovalo stále viac diel z oblasti poľnohospodárstva, výživy obyvateľstva i potravinárstva, a tak organizátori uvedených festivalov v Krátkom filme Praha navrhli organizovať samostatný festival pod názvom Agrofilm. Ako miesto organizovania bola vybraná Nitra, v ktorej sa vytváralo centrum poľnohospodárskej vedy, odbornej výchovy a výstavníctva. Jediné, priestorovo a technicky, vhodné zariadenie, považované len za dočasné, sa našlo vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby. Ústav vytvoril podmienky a vyvinul také aktivity pre úspešné konanie Agrofilmu, že sa stal jeho trvalým organizátorom.

Pri príprave prvého ročníka festivalu v roku 1984 sa uvažovalo, aký symbol zvoliť pre hlavné ocenenie festivalu, udeľované ako cena vlády SR. Skrsla myšlienka, že najvhodnejším by bola niektorá z Venúš objavených na Slovensku. To viedlo organizátorov festivalu do Archeologického ústavu SAV v Nitre a tak bola vybraná vtedy už svetoznáma Venuša „Magna Mater“ (Veľká Matka) objavená v roku 1949 v Nitrianskom Hrádku – Šuranoch, ktorá podľa jej objaviteľov „predstavuje bohyňu blaha, úrody, darkyňu života a symbol znovuzrodenia., ktorej vek sa odhaduje približne na 5600 rokov. Odvtedy Veľká Matka ako ocenenie putuje putuje do rôznych krajín sveta, aby pod heslom „Ľuďom chlieb a mier“ prezentovala Agrofilm, mesto Nitru, ako aj Slovensko a jeho kultúrnu históriu.

Cieľom a poslaním tohto odborného festivalu je informovať, podnecovať a šíriť poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, lesníctva, vodného hospodárstva, ekológie, problematiky vidieka a života jeho obyvateľstva, ochrany a revitalizácie prírodných zdrojov zabezpečujúcich potravinovú dostatočnosť a bezpečnosť i zdravé životné prostredie, kultúrnu krajinu a zvyšovanie kvality života ľudí.  Agrofilm sa postupne vypracoval na vo svete ojedinelé podujatie v danom tematickom zameraní.

Súčasťou festivalu sa stali sprievodné podujatia - medzinárodné odborné sympóziá venované problematike preferovanej v danom ročníku, ako aj výstavy tvorby popredných umelcov Slovenska, prezentujúce našu kultúru pred širokou, aj zahraničnou, verejnosťou zúčastňujúcou sa na Agrofilme pod názvom Stretnutie vedy a umenia.

Výskumný ústav živočíšnej výroby dnes pod novým názvom Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra organizuje festival už 3. desaťročie. Garantom festivalu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Pravidelnými partnermi festivalu okrem mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja sa stala i Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). S festivalom dlhodobo spolupracoval EMERING FILM PRAHA. Na pofestivalovom premietaní filmov pre verejnosť dlhoročne spolupracovala Slovenská vedecko technická spoločnosť.

Za uplynulé obdobie bolo na festivale prezentovaných takmer 4000 filmov, filmotéka víťazných filmov, ktoré tvorcovia poskytli organizátorom predstavuje dnes takmer tisícku filmov.

Postupom času sa mení tematická štruktúra festivalu. Okrem stále frekventovanej problematiky podvýživy, hladu a potravinovej dostatočnosti pre všetky oblasti a vrstvy obyvateľstva, zvýrazňuje sa význam bezpečnosti a kvality potravín, neprodukčné funkcie pôdohospodárstva, ako je tvorba a ochrana prírodného a životného prostredia, udržanie osídlenosti vidieka, kvalita života jeho obyvateľov, krajinotvorné aspekty, znižovanie spotreby neobnoviteľných energetických zdrojov vo výrobných procesoch, využitie biomasy a pod.

Doplnkové informácie