Prezidenti festivalu

Najväčšiu zásluhu na budovaní „značky“ medzinárodného filmového festivalu Agrofilm má jeho dlhoročný prezident a v súčasnosti čestný prezident Agrofilmu prof. Ing. Ján Plesník, DrSc. S menom Jána Plesníka je spojené predovšetkým budovanie Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre, ktorého riaditeľom bol 32 rokov (1959-1991). Výskumný ústav živočíšnej výroby sa pod jeho vedením stal medzinárodne uznávanou inštitúciou v prvom rade vo vzťahu k rozvoju zootechnických vied, ale aj školy etiky, morálky a estetickej výchovy.

Po profesorovi Plesníkovi zastávali funkciu prezidenta Agrofilmu:

prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

JUDr. Marieta Okenková, PhD.

Ing. Janka Beresecká

Mgr. Dana Peškovičová, PhD.

Ing. Mario Schrenkel.

Súčasnou prezidentkou festivalu je generálna riaditeľka Národného poľnohospodárskeho

a potravinárskeho centra Ing. Zuzana Nouzovská.

 

 plesnik       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof.  Ing. Ján Plesník, DrSc.

čestný prezident festivalu

 nouzovska

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Nouzovská

súčasná prezidentka festivalu

Doplnkové informácie