Prezidenti festivalu

Najväčšiu zásluhu na budovaní „značky“ medzinárodného filmového festivalu Agrofilm má jeho dlhoročný prezident a v súčasnosti čestný prezident Agrofilmu prof. Ing. Ján Plesník, DrSc. S menom Jána Plesníka je spojené predovšetkým budovanie Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre, ktorého riaditeľom bol 32 rokov (1959-1991). Výskumný ústav živočíšnej výroby sa pod jeho vedením stal medzinárodne uznávanou inštitúciou v prvom rade vo vzťahu k rozvoju zootechnických vied, ale aj školy etiky, morálky a estetickej výchovy.

Po profesorovi Plesníkovi zastávali funkciu prezidenta Agrofilmu:

prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

JUDr. Marieta Okenková, PhD.

Ing. Janka Beresecká

Mgr. Dana Peškovičová, PhD.

Ing. Mario Schrenkel

Ing. Zuzana Nouzovská

 

Súčasným prezidentom festivalu je generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho

a potravinárskeho centra Ing. Martin Polovka, PhD.

 

 plesnik       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof.  Ing. Ján Plesník, DrSc.

čestný prezident festivalu

 polovka

 

 

 

 

 

Ing. Martin Polovka, PhD.

súčasný prezident festivalu

Doplnkové informácie